上京道中杂诗十二首 其十一 李陵台

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí shí yī lǐ líng tái

rì mù guān dào biān,
tǔ shì róng xiǎo qì。
hàn jiāng ān zài zāi ?
huāng tái yóu fǎng fú。
dī huái wèi zhī jǐu,
huái gǔ zēng xū xī。
cháng fēng chūi kuàng yě,
fēi yǔ qiān lǐ zhì。
xiāo tiáo cāng shān gēn,
cǎo mù yú shuǎng qì。
cháng lián sī mǎ gōng,
yú duó duō shēn yì。
zòu dùi shí zhì qíng,
lùn lù cún dà yì。
shǐ chén sī shù zuò,
yí zé gǎn shī zhùi !
Processed in 0.236477 Second , 34 querys.