上京道中杂诗十二首 其十二 上都分院

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí shí èr shàng dū fēn yuàn

chén xīng guò huán zhōu,
xù rì shēng cāng liáng。
jǔ tóu jiàn gū léng,
jīn bì hé wēi huáng !
hóng hé guàn qí qián,
qīng shān huán sì bàng。
mù tóu yù táng shǔ,
áo fēng yì zhōng yāng。
shēng jiē lv̌ qún yàn,
guān zhú fēn yú guāng。
qín cè sēn zài cè,
tán xiào lái qīng shāng。
liè zuò wú suǒ wèi,
chén shī yǒng huáng táng。
dì xiāng qǐ bù lè,
fù mǔ yuǎn mò jiāng。
qǐ shì yún hàn dī,
chúi xīng làn hán máng。
nán fēi yǒu míng hóng,
miǎo zāi tiān jì xiáng。
Processed in 0.255887 Second , 34 querys.