杂诗五首 其二

zá shī wǔ shǒu qí èr

chén qǐ bù nán yuán,
xù rì lǎng yǐ qīng。
kúi huā zhòng cǎo zhōng,
yē yē fū dān róng。
líu guāng fēi rǔ sī,
dú ěr xīn zì qīng。
lǎn wù yǒu shēn huái,
zhù lì fāng hán qíng。
Processed in 0.304756 Second , 34 querys.