杂诗五首 其三

zá shī wǔ shǒu qí sān

pú yù yǔ bǎo jiàn,
lún luò chū wèi ǒu。
jūn kàn bèi jiān fú,
gè zài qiān nián hòu。
jiāng shēn bǐ jīn shí,
shúi dāng dú cháng jǐu。
yōu yōu bǎi dài xià,
xiāng zhī fù hé yǒu。
Processed in 0.269869 Second , 34 querys.