杂诗五首 其五

zá shī wǔ shǒu qí wǔ

chūn fēng zhù wàn wù,
xīn xīn jiē zì sī。
kě lián ér nv̌ huā,
róng cùi gèng xiāng chí。
dú yǒu jiàn dǐ sōng,
yǎn jiǎn rú bù zhī。
hé yí yáng zhí jǐ,
cǎo xuán bìn ruò sī。
Processed in 0.246037 Second , 34 querys.