人事如草木

rén shì rú cǎo mù

rén shì rú cǎo mù,
yī qì róng cùi zhī。
wài wù hé yù rén,
ér zhì xǐ yǔ bēi。
táng táng yì xìng wáng,
xī zhě kuà xià ér。
qióng tōng běn xiè hòu,
dá zhě gù bù yí。
ruǎn shēng yì ài rén,
tòng kū zhēn xī wèi。
Processed in 0.259904 Second , 34 querys.