微云翳白日

wēi yún yì bái rì

wēi yún yì bái rì,
qún dòng hé xuān xuān。
wū hū qí lín ér,
huà wèi hóu yǔ yuán。
dēng gāo wàng sì huāng,
dàn jiàn huáng hé bēn。
shúi zāi sù qí líu,
yǔ wǒ gūi kūn lún。
wēi rúi qīng gùi huā,
shuāng xiàn rì yǐ fán。
qǐ bù yǒu táo lǐ,
dùi zhī yǒu wàng yán。
Processed in 0.200486 Second , 34 querys.