连雨杂书五首 其一

lián yǔ zá shū wǔ shǒu qí yī

xiāo xiāo shí rì yǔ,
chū mén jìng hé zhī。
bù chóu dào lù nán,
suǒ jù zhān wǒ yī。
yōu yōu kàn wū liáng,
zuò jì chéng yǐ fēi。
yǒu jǐu bù jiě yǐn,
qiě sùi é wú shī。
Processed in 0.248761 Second , 34 querys.