【双调】夜行船_百岁光阴百

【 shuāng diào 】 yè xíng chuán _ bǎi sùi guāng yīn bǎi

bǎi sùi guāng yīn yī mèng dié,
zhòng húi shǒu wǎng shì kān jiē。
jīn rì chūn lái,
míng zhāo huā xiè,
jí fá zhǎn yè lán dēng miè。
【 qiáo mù chá 】 xiǎng qín gōng hàn què,
dū zuò le suō cǎo níu yáng yě,
bù rèn yāo yú qiáo méi huà shuō。
zòng huāng fén héng duàn bēi,
bù biàn lóng shé。
【 qìng xuān hé 】 tóu zhì hú zōng yǔ tù xué,
duō shǎo háo jié。
dǐng zú sūi jiān bàn yāo lǐ zhé,
wèi yé ?
jìn yé ?
【 luò méi fēng 】 tiān jiào nǐ fù,
mò tài shē,
méi duō shí hǎo tiān liáng yè。
fù jiā ér gèng zuò dào nǐ xīn sì tiě,
zhēng gū fù le jǐn táng fēng yuè。
【 fēng rù sōng 】 yǎn qián hóng rì yòu xī xié,
jí sì xià pō chē。
bù zhēng jìng lǐ tiān bái xuě,
shàng chuáng yǔ xié lv̌ xiāng bié。
xīu xiào cháo jīu jì zhuó,
hú lú tí yī xiàng zhuāng dāi。
【 bō bù duàn 】 lì míng jié,
shì fēi jué。
hóng chén bù xiàng mén qián rě。
lv̀ shù piān yí wū jiǎo zhē。
qīng shān zhèng bǔ qiáng tóu quē,
gèng nà kān zhú lí máo shè。
【 lí tíng yàn shā 】 qióng yín bà yī jué cái níng tiē,
jī míng shí wàn shì wú xīu xiē。
hé nián shì chè ?
kàn mì zā zā yǐ pái bīng,
luàn fēn fēn fēng niàng mì,
jí ràng ràng yíng zhēng xiě。
péi gōng lv̀ yě táng,
táo lìng bái lián shè,
ài qīu lái shí nà xiē : hé lù zhāi huáng huā,
dài shuāng pēng zǐ xiè,
zhǔ jǐu shāo hóng yè。
xiǎng rén shēng yǒu xiàn bēi,
hún jī gè zhòng yáng jié ?
rén wèn wǒ wán tóng jì zhě : biàn běi hǎi tàn wú lái,
dào dōng lí zùi le yě。
Processed in 0.385897 Second , 34 querys.