桃花庵遇仙记

táo huā ān yù xiān jì

nà shí nà rì cǐ mén zhōng,
táo huā shù xià chū xiāng féng。
zhǐ jiàn xiān rén zhǒng táo shù,
wèi wén xiān rén kàn huā hóng。
zhāo zhāo qī dài xiān rén gù,
rì rì táo huā xiào chūn fēng。
hū wén xiān zōng yī zhāo zhì,
táo huā rén miàn fēn wài hóng。
táo huā gǔ lǐ táo huā xiān,
táo huā měi rén shù xià mián。
huā hún niàng jìu táo huā jǐu,
jūn shì huā xiāng jiē yǒu yuán。
měi jǐu xiāo chóu chóu bù jiàn,
zùi wò huā xià zhěn ān rán。
huā zhōng bù zhī rì yuè duǎn,
qǐ liào shì shàng yǐ qiān nián。
bù rù zhuó shì fán chén rǎn,
qíng yuàn zhī tóu zuò huā xiān。
chūn lái sān yuè xiāng fēng sòng,
biàn shì huā nú wèn jūn ān 。
Processed in 0.284969 Second , 34 querys.