我爱秋香

wǒ ài qīu xiāng

wǒ huà lán jiāng shǔi yōu yōu,
ài wǎn tíng shàng fēng yè chóu。
qīu yuè róng róng zhào fó sì,
xiāng yān niǎo niǎo rào jīng lóu 。
Processed in 0.252245 Second , 34 querys.