归去来(平调)

gūi qù lái ( píng diào )

chū guò yuán xiāo sān wǔ。
yōng kùn chūn qíng xù。
dēng yuè lán shān xī yóu chù。
yóu rén jǐn 、 yàn huān jù。
píng zhàng rú huā nv̌。
chí bēi xiè 、 jǐu péng shī lv̌。
yú chéng gèng bù jìn xiāng xǔ。
gē yán bà 、 qiě gūi qù。
Processed in 0.224677 Second , 34 querys.