次韵呈慎思学士

cì yùn chéng shèn sī xué shì

xián sháo huò wǔ lái hé fāng,
kēng qiāng rù ěr ān néng wàng。
yáng chūn lán zhǐ qīu jú fāng,
jīn mén cí kè qīng páo láng。
zhāo húi xià zhú guāng yàn cháng,
shēn shān dà zé lóng shé cāng。
hào gē jī liè yuán fēi kuáng,
zhèng féng shèng zhǔ kāi míng táng。
fēng yān guān sāi shōu qí qiāng,
wǔ gān liǎng jiē chén róng qiāng。
dié xiě tuò jìng móu fēi zāng,
biān chéng yè xíng xīu jī liáng。
cǎi shī bù fù cháo qīng gāng,
yī wēi jí yǔ shù fù chuáng。
yí wén běi dǒu yuán hè bàng,
wò wā zhū lóng liǎng fú xiāng。
xū mǐ bǎn zhú bà jùn huáng,
bái huán hù shǐ gòng fěi zhuāng。
háng hǎi wàn lǐ fēng fān yáng,
biān yǔ dǎn luò jiē chún wáng。
zhū fán rù xué yuàn kě cháng,
huái huā jǔ zǐ cù shū náng。
chéng jūn gòng shì xián dēng xiāng,
dōng mén xuān zhào lǐ shí xíng。
wǒ cán nú tái zhūi sù shuāng,
hé gǎn wàng húi bù jí shāng。
máo sùi wèi zhì kōng lián fáng,
lài yǒu mò miào jiāng dū wáng。
chuán mó gòng fēn cǐ rì guāng,
huá líu lv̀ piào liǎng ěr huáng。
xiǎng jiàn cù tà pī tiān xiāng,
zuò jué shǔ tùi qīu táng liáng。
jū luán wò chuò màn yǐn shāng,
mén wài wū tù shuāng fēi xiáng。
yōu yōu shì chuān dōng qù yāng,
gù shān yú niǎo kōng xiāng wàng。
dèng hóu yì qì mó qīu shuāng,
zhāo yín bǎi piān mù qiān zhāng。
pián luō jīng shǐ guàn liè zhuāng,
luò zhǐ dàn jiàn shū lì máng。
kǒng luán yǔ yí gè xiào xiáng,
bǐ fū bù xué kōng miàn qiáng。
xiān kùi bù yòng liáng wǔ jiāng,
wū hào yào xū bì yù zhāng。
Processed in 0.343359 Second , 34 querys.