西湖八绝句 其四

xī hú bā jué jù qí sì

nán píng yān yuè xiǎo chén chén,
xì yǔ jiāo yīng lèi sì shēn。
yóu yǒu wēn xiāng shuāng jiá dié。
fēi lái hóng fěn zì tóng xīn。
Processed in 0.231403 Second , 34 querys.