庚辰仲冬访牧翁于半野堂奉赠长句

gēng chén zhòng dōng fǎng mù wēng yú bàn yě táng fèng zèng cháng jù

shēng míng zhēn sì hàn fú fēng,
miào lǐ xuán gūi gèng fēng tóng。
yī shì chá xiāng kāi dàn àn,
qiān xíng mò miào pò míng méng。
zhú xī píng fú yīn yuán zài,
jiāng zuǒ fēng líu wù lùn xióng。
jīn rì zhān zhān chéng yù lǐ,
dōng shān cōng líng mò cí cóng。
Processed in 0.279971 Second , 34 querys.