游五泄山四首 其二

yóu wǔ xiè shān sì shǒu qí èr

zhōng yán bù yǔ luàn fēng qún,
cùi qì héng piāo jié zhàng fēn。
lóng xiàng qī liáng rú yù qì,
mǎ jū cù tà jìng wú wén。
nóng lán sàn luò yá jiān yǔ,
xiè shǔi líu lái shí shàng yún。
rén shuō zǎo nián hū xī yì,
tóu fú qǐ zhí yǒu líng wén。
Processed in 0.240616 Second , 34 querys.