奉皇姑鲁国长公主教题所藏巨然江山行舟图

fèng huáng gū lǔ guó cháng gōng zhǔ jiào tí suǒ cáng jù rán jiāng shān xíng zhōu tú

shàn huà rú gōng shī,
yì dào jí qí jǐng。
gài qí shū jùn zī,
bǐ mò wú róng chěng。
liàn zhī jiān chǔ jiān,
zhǐ chǐ wàn lǐ jǐng。
jù rán zuò jiāng shān,
suǒ dé jǐn yōu xiòng。
míng shēn fēng yǔ zhòng,
kuàng lǎng yún xiá píng。
qīu guāng mǎn fān fù,
shàng xià tiān yī yǐng。
bái niǎo bù jǐn fēi,
fēng lín yǒu wéi tǐng。
shāo qián níu zhǔ jī,
què hòu jù táng dǐng。
qǐ wú chéng háng jiè,
shàng xiǎng rán xī bǐng。
jù líng zhì kūn zhóu,
gē jié ěr hé měng。
zhì jīn qì lín lí,
fú bèi chū guāng gěng。
rén yán cǐ fēi huà,
yǔ huàn běn tóng jìng。
rán shī qǐ huàn zhě,
zhēn shèng yǐ qí jìng。
wǒ lái lǎn yí jī,
jiǎo ruò tiān jī bǐng。
wū lv́ dōng běi cháng,
mín shǔ xī nán yǒng。
zhū dǐ xuě xiāo chū,
chūn hūi fú zǎo jǐng。
kāi tú wàng shén zhōu,
shí jié gōng zhāo qǐng。
kǎi sī yǔ gōng chéng,
zhòng xǐ yīn bāng jìng。
jiāng zhù yuè mù jīn,
míng táng ān jǐu dǐng。
Processed in 0.374711 Second , 34 querys.