镇江逢袁子方明府

zhèn jiāng féng yuán zǐ fāng míng fǔ

jīng guó tóng yóu liǎng cùi páo,
sùi lán gūi lù gè wéi sāo。
qī fēng cūi hé nán hé dòng,
hán sè kàn chéng shuò yě gāo。
zǐ xiè zhù zāo xīn diǎn mào,
huáng yú duò zuò mǎn líu gāo。
dān yáng wù pǐn hún yí jǐu,
shì qiǎn shuāng wēi dí zùi háo。
Processed in 0.257176 Second , 34 querys.