西斋杂咏六首 其六 石斛

xī zhāi zá yǒng lìu shǒu qí lìu shí hú

záo shí kōng qí zhōng,
zhǔ shǔi fán jī hú。
yuān tíng huò kě jiàn,
tóng zǐ shèn wú hóng。
Processed in 0.422252 Second , 34 querys.