送裕之往洛阳兼简孙伯英

sòng yù zhī wǎng luò yáng jiān jiǎn sūn bó yīng

luò shǔi sōng shān shòu lè táng,
měi cóng rè nǎo dé qīng liáng。
zhú chuáng shí zhěn yìng wú yàng,
shàng kě fēn fēng gōng shí fāng。
Processed in 0.256823 Second , 34 querys.