蔡河渔叟

cài hé yú sǒu

hé bīng shǐ xiāo chūn jū rù,
lǎo wēng qíu yú rì rù qù。
chuān líu róng chuán wǎng gǔ fán,
shàng líu xià líu mì rú wù。
tiào xiā qián dǒu bù zì xī,
shí fù kūn ér liáo kě shì。
xū jiē láo xīn néng jī hé,
xìn dào xiāng kàn yóu xiàn tā。
Processed in 0.213114 Second , 34 querys.