重用前韵赠卞大夫

zhòng yòng qián yùn zèng biàn dà fū

cí mǎn kǔ bù zǎo,
dú wǎng shǐ wèi yǒng。
wén jūn hú shàng tián,
èr qǐng róng wǔ zhǒng。
lì nóng yǒu xīu qī,
zá fèi níng wèi rǒng。
sùi shì fù sù xīn,
sù fēng mí jiǎ chǒng。
ruò rén shòu zhě xiāng,
méi háo ěr xìu sǒng。
táo gōng qǐng xī jiāo,
lín lèi gē miàn lǒng。
zhū hóu fēi dé yǒu,
míng zhào qī bù fèng。
cóng mào niǎo suǒ ān,
yuān shēn yú wù kǒng。
yóu lái fú yún zhì,
jǐu dǐng wèi jiā zhòng。
hú wèi tū bù qián,
qiáo cùi mó dǐng zhǒng。
Processed in 0.293392 Second , 34 querys.