新岁次韵沈存斋

xīn sùi cì yùn shěn cún zhāi

mǎn bǔ jīn nián jiàn xiǎo kāng,
mò yí shī duǎn fù gūi cháng。
yě ōu jǐu shì cāng zhōu qù,
hǎi hè zhōng qī liáo kuò xiáng。
rì zhuǎn shān hé pán shú qì,
chūn húi cǎo shù fā tiān xiāng。
xiān shēng zì zhǒng mén qián lǐu,
yǐ sì xīn é yǔ jǐu huáng。
Processed in 0.219053 Second , 34 querys.