题施雅山所藏宋端孝公主所赋桂花诗便面手卷后就用其韵三首 其一

tí shī yǎ shān suǒ cáng sòng duān xiào gōng zhǔ suǒ fù gùi huā shī biàn miàn shǒu juàn hòu jìu yòng qí yùn sān shǒu qí yī

yī yī fāng zhū jìng yáng tuán,
jīn hú zhān mò qǐ wú duān。
wàn nián zhī shàng tiān xiāng jǐn,
yí hèn qīng tiān bì hǎi hán。
Processed in 0.254220 Second , 34 querys.