王明仲游海云兰若折锦带花贮瓶中索赋绝句

wáng míng zhòng yóu hǎi yún lán ruò zhé jǐn dài huā zhǔ píng zhōng suǒ fù jué jù

jǔ shǒu nián lái xiào sì rén,
hǎi yún fēi duò yī zhī chūn。
lín fēng kàn wǔ shuāng xián fèng,
ān dé xú shēng biàn xiě zhēn。
Processed in 0.453363 Second , 34 querys.