从将性质比嫦娥有此霞裳阿姊何凡态讵能消酒晕媚人都道得春多

cóng jiāng xìng zhí bǐ cháng é yǒu cǐ xiá cháng ā zǐ hé fán tài jù néng xiāo jǐu yūn mèi rén dū dào dé chūn duō

shǔi fēng yān yuè kě tóng yín,
gǔ gé cái shū lěng bù jìn。
zhù yǎn gù lián yáng yàn tài,
dào tóu shúi dé sùi hán xīn。
Processed in 0.421741 Second , 34 querys.