恭题画鹿应制 其三

gōng tí huà lù yìng zhì qí sān

céng jiàn bái huán yì,
réng líu bǎo hùi chuán。
xí míng zhēng bǎi lù,
yuè shì yǐ qiān nián。
píng yě yú jiā kè,
péng shān bàn liè xiān。
xián huā jīn lìng shuǎng,
xiàn shòu bàng lín yán。
Processed in 0.237267 Second , 34 querys.