送张端叔大参之大梁 其四

sòng zhāng duān shū dà cān zhī dà liáng qí sì

cāng máng wàng bù jí,
tiān shàng luò huáng hé。
jūn xiàng zhōng yuán qù,
yìng cóng cǐ dì guò。
gū shēn zhēn làng jī,
jǐu qū jǐn fēng bō。
mò zhàng huái zhōng xìn,
jiān wēi shì lù duō。
Processed in 0.170052 Second , 34 querys.