寄友人鲁生同原 其二

jì yǒu rén lǔ shēng tóng yuán qí èr

bù shòu rú guān wù,
zhī jūn yì pǒ zhēn。
xīn néng shì gù wǒ,
míng yǐ ràng tā rén。
xiè fù dēng shān jī,
táo gōng lù jǐu jīn。
zhǐ jīn wú kùi rǔ,
lù lù shàng fēng chén。
Processed in 0.291461 Second , 34 querys.