邹南皋给事之金陵 其二

zōu nán gāo gěi shì zhī jīn líng qí èr

láo luò fēng chén lǐ,
jiān wēi cǐ yī guān。
jì mén chūn sè mù,
bái xià fǎ xīng hán。
hé yì shí míng dà,
fān bēi wú dào nán。
zhú chén shuāng tì lèi,
bù wèi bié lí dàn。
Processed in 0.248489 Second , 34 querys.