寿俞进士父 其二

shòu yú jìn shì fù qí èr

jūn yǒu xiè jiā yù,
xīn dàn hàn lì guān。
yī jīng jīn ruò cǐ,
bǎi sùi zǒng wèi huān。
shè jī jiāng tiān kuò,
kāi zūn yún shǔi kuān。
zì yìng cháng zhù shì,
hé shì wèn huán dān。
Processed in 0.883634 Second , 34 querys.