五十口号 其二

wǔ shí kǒu hào qí èr

chū dù féng yáo luò,
tíng kē yè zhèng fēi。
sùi huá yǐ bù dài,
xīn shì fù duō wéi。
jǐu huàn cán jīn mǎ,
yìng huán lǐ shí jī。
shēng píng hé zhě shì,
gǎn dào qù nián fēi。
Processed in 0.271464 Second , 37 querys.