寿谭中丞母

shòu tán zhōng chéng mǔ

cí mǔ wán xióng jìu,
xiān láng fú hǔ xīn。
qù chí kāi fǔ jié,
gūi wèi yǐ mén rén。
líu huǒ dāng zūn yàn,
hé xiāng rù jǐu chún。
tiān chóu cóng hàn miǎn,
xiàn zhù zhǐ é mín。
zǎo zhú pān jiā yù,
xīu húi wáng zǐ lún。
yuàn jiāng chēng shòu yì,
sàn zuò jǐn jiāng chūn。
Processed in 0.247510 Second , 37 querys.