彭太史册封便道归省

péng tài shǐ cè fēng biàn dào gūi shěng

fēi fēi sì mǔ yǒng huáng huá,
hé shuò wēi yǐ yì lù shē。
yǐ zì xī qīng fēn shǐ jié,
huán cóng nán dǒu dù xiān chá。
jīn hán xián fèng yí qīng niǎo,
cǎi xìu xié yún yìng zǐ xiá。
guài dé gāo táng rén bìng jiàn,
péng nián yuán zì shì jūn jiā。
Processed in 0.286975 Second , 37 querys.