芝阳被谤后抚臣疏其有功于滇仍乞补滇以酬其绩乃竟得郁林书此为别

zhī yáng bèi bàng hòu fǔ chén shū qí yǒu gōng yú diān réng qǐ bǔ diān yǐ chóu qí jī nǎi jìng dé yù lín shū cǐ wèi bié

qī liáng shāng sùi mù,
piāo bó yòu chūn chū。
qíu bì yīn chú mù,
gǔ xiāo shì bàng shū。
mò yuán chén jié kǔ,
biàn yǔ shì qíng shū。
tiáo dì cāng wú dào,
xīn ēn wèi kě xū。
Processed in 0.293446 Second , 37 querys.