嘉猷赋得明月过斋头次韵

jiā yóu fù dé míng yuè guò zhāi tóu cì yùn

yǐ wǒ xiāng sī kě,
dùi jūn huái bào qīng。
shí nián wéi cǐ yè,
wàn lài fù qīu shēng。
kuàng yǒu zhāi tóu yuè,
zhào rén guān shàng yīng。
cǐ shí bù gòng zùi,
yōu guó làng rú chéng。
Processed in 0.292739 Second , 37 querys.