七月七日八日敬承用韫招饮时敬承将有留院之行同诸丈赋 其一

qī yuè qī rì bā rì jìng chéng yòng yùn zhāo yǐn shí jìng chéng jiāng yǒu líu yuàn zhī xíng tóng zhū zhàng fù qí yī

dāng rì zhūi huān chù,
yī rán huā mǎn tíng。
zhǐ jīn wéi qī zǐ,
hé pàn kàn shuāng xīng。
yuè sè fú zūn bái,
lín guāng rù zuò qīng。
xīng lái hún yù zùi,
shúi rěn dú wèi xǐng。
Processed in 0.247068 Second , 37 querys.