和敖嘉猷夜坐仍用质卿韵 其一

hé áo jiā yóu yè zuò réng yòng zhí qīng yùn qí yī

míng sè gūi tíng shù,
chán shēng dòu kè sī。
dàn yún xíng yù jǐn,
míng yuè zuò xiāng súi。
ròu shí cán hé bǔ,
zhū tóu àn zì yí。
jūn ēn wú kě bào,
shēn kùi sù cān shī。
Processed in 0.340138 Second , 37 querys.