饮张质卿太仆宅和质卿韵 其二

yǐn zhāng zhí qīng tài pū zhái hé zhí qīng yùn qí èr

bǎi nián néng jī bié,
yī bié dòng jīng shí。
cǐ hùi zhēn dāng zùi,
nà néng cháng ruò zī。
xīng yuán zhū zǐ fā,
shuāi zì èr máo zhī。
cán kùi gēng gāo chàng,
jūn yán jǐn sè sī。
Processed in 0.325994 Second , 37 querys.