五忆诗 其五 克敬

wǔ yì shī qí wǔ kè jìng

zùi lián kè jìng dì,
gàng zhí wú tā cháng。
bù liàn rú wèi jí,
què dān jǐu shì xiāng。
zùi néng xiāo rì yuè,
bìng nǎi rù gāo huāng。
shúi fù wèi wú yì,
sī zhī bèi cǎn shāng。
Processed in 0.341101 Second , 37 querys.