送张洪阳宗伯请告还公有閒云馆盖旧业也 其五

sòng zhāng hóng yáng zōng bó qǐng gào huán gōng yǒu xián yún guǎn gài jìu yè yě qí wǔ

zhí qì qiān qīu zhuàng,
gāo fēng bǎi shì shī。
cǐ xíng zhēn dú wǎng,
hé rì shì qián qī。
luó jìng kān lóng wò,
wú gāng xiǎng fèng yí。
mò jiāng bào guó zhì,
róng yì zhú nián shuāi。
Processed in 0.298469 Second , 37 querys.