陈肖平擢守大名且得长孙短言赠行兼以志喜 其二

chén xiào píng zhuó shǒu dà míng qiě dé cháng sūn duǎn yán zèng xíng jiān yǐ zhì xǐ qí èr

wèi jùn ēn guāng zhòng,
chōng lv́ lè shì fán。
rén fāng sī dù mǔ,
jūn xǐ bào lán sūn。
wǔ mǎ yuán chēng jùn,
yī máo yì shì yuān。
yú gōng yǒu dé zhèng,
yìng dà lǐ zhōng mén。
Processed in 0.298646 Second , 37 querys.