送张洪阳宗伯请告还公有閒云馆盖旧业也 其三

sòng zhāng hóng yáng zōng bó qǐng gào huán gōng yǒu xián yún guǎn gài jìu yè yě qí sān

shì shì hé xū wèn,
zhēn xīn dàn bù wéi。
xián yún rú yǒu yuē,
cǐ rì xìng tóng gūi。
bì lì cái chū fú,
fú ōu gòng diào jī。
gù xiāng fēng wù hǎo,
zhuǎn jué huàn qíng wēi。
Processed in 0.271693 Second , 37 querys.