送张质卿太仆 其二

sòng zhāng zhí qīng tài pū qí èr

cōng mǎ jīng xíng chù,
céng qīng hǎi shàng fēn。
rén yóu tán wǎng jī,
míng nǎi guà dàn wén。
xīn shì píng cāng hào,
xián qíng fù bái yún。
sòng jūn wú xiàn yì,
liáo yǔ zùi xié xūn。
Processed in 0.292312 Second , 37 querys.