寄兄沧来 其一

jì xiōng cāng lái qí yī

zhī jǐn rén jiān guǎ nv̌ sī,
sān gèng tì lèi yī dēng zhī。
jìn lái fén què cóng qián gǎo,
bù wèi huái xiōng bù zuò shī。
Processed in 0.302178 Second , 37 querys.