寄兄沧来 其二

jì xiōng cāng lái qí èr

ér nv̌ gān tí shī kū yú,
tōu xián cái dé jì jiā shū。
wàng xiōng hǎo jì xiāng qín yè,
mò shǐ guān shēng jìng bù rú。

于洁的更多古诗

Processed in 0.298454 Second , 37 querys.