赋得生刍一束

fù dé shēng chú yī shù

bǐ yù rén yìng zhòng,
wèi chú wù zì qīng。
xiàng fēng qīng ruò yè,
yì lù shì xiān jīng。
qiàn liàn yí chūn jǐng,
qiān mián dùi yǔ qíng。
měi cán pín zǎo yòng,
duō xiè chén lán róng。
rú zǐ cái sūi yuǎn,
gōng sūn cè wèi xíng。
zī xún rú bù qì,
zhōng jì jí wēi shēng 。

于结的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.426417 Second , 37 querys.