北固山晚眺

běi gù shān wǎn tiào

shí tóu chéng dōng yān shǔi kōng,
jīn áo yè xī hǎi dǐ hóng。
tiān wú niè duàn bái yù hóng,
kě ní nù jué qīng fú róng。
zhōng líu huàn chū miào gāo fēng,
fú tāo pāi làng jiāng xī cóng,
sì yù dù jiāng súi lìu lóng。
Processed in 0.294792 Second , 37 querys.