癸丑夏日斋居苦雨

gǔi chǒu xià rì zhāi jū kǔ yǔ

lǐ chéng wǔ yuè yǔ sī mì,
shī yún yā yán hēi rú qī。
jiē tóu dào chù shǔi rào mén,
lù shàng xíng rén ní méi xī。
zhōu zǐ yǐ àn rú lì fáng,
liǎng yuè hé céng tuō suō lì。
shàng nián qīu zhǎng yān hé miáo,
nóng jiā bǐ hù tūn shēng qì。
mài sī tiào gǔ wàng jīn nián,
shúi dào xià yín shén chóu xī。
yī piàn hóng tāo fú tài qīng,
tiān fēng wèi chūi hǎi yǐ lì。
móu mài fāng shú jǐn shēng ěr,
bēi táng zǒng jué jiāng hú yī。
qīn chén chā yāng shǔi jìn qí,
bó mù gūi gēng chuán rù shì。
àng zhōng sù qìng fù ér tí,
guān lì cūi liáng rú huǒ jí。
mài nán tiē fù ān zú bēi,
shí yǒu gōng huáng dāng jiàn xù。
Processed in 0.266826 Second , 37 querys.