舟次山阳

zhōu cì shān yáng

yàn jiāng chú wǔ lǐu mián fēi,
làng yǒng yú dāo jué zhèng féi。
huái jǐu chū nóng méi yǔ àn,
wú cán fāng lǎo zhè fēng wēi。
nóng yuán shū fù tián chóu bó,
guān shàn zhēng shāng gū kè xī。
wéi yǒu yě rén wú bū kè,
shì qiáo cháng zài yuè míng gūi。
Processed in 0.370871 Second , 37 querys.